bezpečnostní politika

1. Přehled

Zabezpečení znamená ochranu dobrých životních podmínek a lidských práv lidí, kteří mají nějaký vztah k organizaci Movember nebo jsou jí ovlivněni, a to zejména těch, kteří by mohli být ohroženi zneužíváním, zanedbáváním nebo vykořisťováním. Zabezpečení se týká veškerých odpovědností nebo opatření přijatých k ochraně osoby před újmou.
Účelem této politiky je pomáhat chránit osoby, které komunikují s organizací Movember nebo jí jsou ovlivněny. 
Tyto případy zahrnují újmu z těchto důvodů:
 • chování zaměstnanců nebo osob zapojených do aktivit Movember;
 • návrh a zavádění programů nebo aktivit Movember.
Tato politika stanoví závazky přijaté společností Movember a informuje zaměstnance a přidružené pracovníky o jejich povinnostech v souvislosti se zabezpečením.
Tato politika je především zaměřena na ochranu zranitelných dospělých osob, neboť s touto skupinou přicházíme při naší práci pravidelně do styku.  V rámci politiky je zmíněna také ochrana dětí, a aby se předešlo pochybnostem, je nutno uvést, že zásady uvedené v části V. platí také pro náš kontakt s dětmi.

 

2.Rozsah

Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Movember, smluvní dodavatele, dobrovolníky a členy představenstva a výboru rady.

 

3. Role a odpovědnosti

PŘEDSTAVENSTVO MOVEMBER
 • Zajišťuje, aby měla organizace Movember zavedenou vhodnou bezpečnostní politiku.
 • Určuje úroveň a způsob podpory kultury bezpečnosti a ochrany, přičemž jedná se zaměstnanci nebo externími stranami.
 • Poskytuje nejvyšší úroveň pro postoupení stížností na výkonného ředitele (CEO) v souvislosti se zabezpečovacími činnostmi.
GLOBÁLNÍ VÝKONNÝ ŘEDITEL (CEO)
 • Je vlastníkem politiky a schvaluje ji.
 • Zajišťuje, aby kultura organizace Movember prosazovala zabezpečení osob.
VÝKONNÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI MOVEMBER
 • Poskytují odpovídající podporu a pokyny klíčovým zaměstnancům v souvislosti se zabezpečením.
 • Poskytují podporu ředitelům zemí, jestliže je nutno postoupit záležitosti týkající se zabezpečení na vyšší místa nebo pokud někde potřebují pomoci.
 • Každoročně přezkoumávají a aktualizují tuto politiku v souladu s vývojem legislativy a organizace.
 • Prosazují osvědčené postupy tím, že jsou skvělými vzory pro ostatní, přispívají do diskusí o zabezpečení a pozitivně zapojují pracovníky do vývoje bezpečných postupů.
ŘEDITELÉ ZEMÍ, GLOBÁLNÍ MANAŽEŘI, ŘEDITELÉ MOVEMBER
 • Zajišťují, aby k těmto zásadám měli přístup všichni zaměstnanci, byli s nimi obeznámeni a znali své povinnosti, které z nich vyplývají.
 • Zajišťují, aby všichni zaměstnanci, dobrovolníci a pečovatelé měli přístup k informacím o tom, jak nahlásit obavy nebo obvinění ze zneužívání, včetně těch, kteří mohou být sami ohroženými dospělými osobami.
 • Zajišťují, aby všichni zaměstnanci absolvovali školení o zabezpečení na úrovni odpovídající jejich pozici v organizaci Movember.
 • Jednají na základě zpráv o bezpečnostních problémech, neprodleně a podle řádného postupu.
 • Prosazují osvědčené postupy tím, že jsou skvělými vzory pro ostatní, přispívají do diskusí o zabezpečení a pozitivně zapojují pracovníky do vývoje bezpečných postupů.
VŠICHNI ZAMĚSTNANCI
 • Jsou povinni vždy dodržovat tuto politiku a Etický kodex společnosti Movember.
 • Chovají se ke všem uctivě, včetně zranitelných dospělých osob a dětí.
 • Oznamují jakýkoli incident (viz oddíl 6), pokud lze důvodně předpokládat, že je ohrožena něčí bezpečnost nebo prospěch.
 • Zodpovídají za zvyšování povědomí o této politice v rámci svých divizí, oddělení nebo týmů.
 

4. pojmy a jejich definice

Klíčová slova a výrazy použité v tomto dokumentu.
Politika - prohlášení obsahující pokyny, které stanoví hlavní zásady.
Postup - prohlášení nebo pokyn, který stanoví, jak a kým budou naše politiky či zásady zaváděny.
Zranitelné dospělé osoby – jsou definovány takto:
 • jakákoli osoba ve věku 18 a více let;
 • kdo potřebuje nebo může potřebovat komunitní pečovatelské služby z důvodu narušeného duševního zdraví, poruchy učení nebo tělesného postižení, smyslového postižení nebo neschopnosti chránit sám sebe kvůli věku nebo nemoci; a/nebo
 • osoby, u kterých můžeme na základě dostupných informací předpokládat riziko sebevraždy; a/nebo
 • osoby, které nemusí být schopny se o sebe postarat nebo se nedokážou ochránit před závažným poškozením nebo závažným zneužíváním.
Dítě– osoba mladší 18 let.
Zneužívání, zanedbávání, vykořisťování - všechny formy fyzického a duševního týrání, zneužívání, nátlaku nebo špatného zacházení.
Patří sem například:
 • sexuální obtěžování, šikana nebo zneužívání;
 • sexuální trestné činy a závažné sexuální trestné činy;
 • hrozby násilí nebo skutečné násilí, verbální, emoční zneužívání nebo sociální pronásledování;
 • finanční zneužívání;
 • zneužívání na základě kulturního prostředí či identity, např. rasová diskriminace, diskriminace na základě sexuální orientace nebo pohlaví, trestný čin z nenávisti;
 • nátlak a vykořisťování.  Zneužívání moci.

Oprávněné důvody k podezření - situace, kdy má osoba nějaké informace, které ji vedou k domněnce, že došlo, dochází nebo může dojít ke zneužívání, zanedbávání nebo vykořisťování. Oprávněné důvody vyžadují nízké důkazní břemeno založené na tom, jak by rozumná osoba situaci posoudila. Zda existují „oprávněné důvody k podezření“, což může zahrnovat:
 • Mohli byste vysvětlit jiné osobě, proč máte na něco podezření? To pomáhá zajistit, aby vaše podezření bylo založeno na informacích, i když nemáte žádný důkaz.
 • Došla by ke stejnému závěru jiná objektivní osoba se stejnými informacemi? To pomáhá zajistit, aby vaše podezření bylo objektivní a splňovalo standard oprávněných důvodů.

Tato politika se nevztahuje na tyto situace:
Sexuální obtěžování na pracovišti – to je řešeno v rámci Zásad chování na pracovišti společnosti Movember.


5. ZÁSADY ŘÍZENÍ RIZIKA ZABEZPEČENÍ

 1. Společnost Movember se zavazuje podporovat a chránit prospěch a lidská práva lidí, kteří se zabývají naší prací nebo jí jsou ovlivněni - zejména těch, kteří mohou být ohroženi zneužíváním, zanedbáváním nebo vykořisťováním.
 2. Movember se snaží zabezpečit děti a zranitelné dospělé osoby tím, že je oceňuje, naslouchá jim a respektuje je.
 3. Zvažte zásadu ALEC (ptát se, naslouchat, povzbuzovat aktivitu, registrovat).
 4. Zneužívání, zanedbávání nebo vykořisťování nijak netolerujeme.  Nebudeme tolerovat zaměstnance ani partnery, kteří při kontaktu s naší komunitou nebo s muži a ženami, kterým sloužíme, používají šikanování nebo agresivní tón.
 5. Zavazujeme se, že budeme usilovat o odpovídající povolení pořizovat snímky původních obyvatel a domorodých komunit a že budeme respektovat kulturní citlivost ke způsobu zveřejňování těchto snímků.
 6. Tato politika nepřehlíží nutnost získat schválení z hlediska etiky (podle požadavků místní jurisdikce) pro výzkumné projekty, které zahrnují ohrožené děti a dospělé.
 7. Při hodnocení programů, které zahrnují ohrožené děti nebo dospělé, je třeba vzít v úvahu etické zásady v místních jurisdikcích.
 8. Zavazujeme se být k dárcům spravedliví.  Movember dodržuje příslušné kodexy správné praxe vydané příslušnými regulátory sbírek na každém trhu.
 9. Obavy nebo obvinění ze zneužití nebo zanedbání budou vždy brány vážně a budou vyšetřovány.
 10. Movember nebude vědomě přijímat zaměstnance, dobrovolníky ani jiné zástupce do rolí, v nichž představují známé riziko pro bezpečnost nebo prospěch zranitelných dospělých osob a dětí.
 11. Duševní a fyzické zdraví naší komunity a mužů, kterým sloužíme, je pro nás zásadní důležitostí.   Zajistíme tyto náležitosti:
  • provozní personál je proškolen v přijímání hovorů a e-mailů od zranitelných dospělých osob;
  • žádný člen komunity není požádán, aby sdělil svůj osobní příběh, pokud se domníváme, že by mu to způsobilo další psychickou újmu;
  • budeme sledovat chování známých zranitelných dospělých osob, které navštěvují kanceláře společnosti Movember nebo se účastní akcí společnosti Movember, a v případě potřeby je doporučíme podpůrným službám.
 12. Zaměstnanci a dlouhodobí dodavatelé podstupují při nástupu do zaměstnání policejní prověrku a poskytují reference.
 13. Zaměstnanci, kteří zajišťují sbírky nebo programové aktivity přímo a osobně s dětmi nebo s ohroženými dospělými osobami, jsou podrobeni dalším kontrolám z důvodu způsobilosti práce s dětmi (na základě místních předpisů na každém trhu).
  • Austrálie (Victoria) - prověření osob pracujících s dětmi
  • Kanada - kontrola zranitelného sektoru (PVSC)
  • Irsko - kontrola Garda Vetting
  • NZ - bezpečnostní kontrola dětského pracovníka
  • UK - kontrola zveřejňování a blokování služeb (DBS)
  • USA - další kontroly osob pracujících s dětmi nejsou nutné
 14. Pokud neinformujete příslušnou osobu o svém podezření, že došlo ke zneužití jiné osoby, jedná se o porušení politiky společnosti Movember a mohlo by to vést k disciplinárnímu řízení. Aby nedošlo k pochybnostem, žádné osobě nevzniká povinnost hlásit jakýkoli incident, který zažila.
 

6. ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

Obtěžování, zneužívání, zanedbávání a vykořisťování jsou závažným pochybením a společnost Movember si vyhrazuje právo:
 1. zavést disciplinární opatření proti těm, o kterých se domnívá, že za to nesou odpovědnost, což může znamenat jejich propuštění;
 2. podat občanskoprávní žalobu; a/nebo
 3. nahlásit záležitost orgánům vymáhajícím práva.
OZNAMOVÁNÍ PODEZŘELÝCH INCIDENTŮ
Všichni zaměstnanci, dobrovolníci a třetí strany musí oznámit, jak nejdříve je to možné, jakékoli podezření, že došlo, může dojít nebo by mohlo dojít k incidentu.
Mohou tak učinit přímým oznámením:
 • svému nadřízenému;
 • kterémukoli personálnímu pracovníkovi; a/nebo
 • kterémukoli členovi ELT včetně výkonného ředitele (CEO).
Pokud je někdo přesvědčen, že jiné osobě hrozí bezprostřední újma nebo je obětí trestného činu, musí vytočit pohotovostní službu na příslušném místním telefonním čísle.

EXTERNÍ OZNAMOVÁNÍ
Společnost Movember:
 1. oznámí podezření na trestný čin policii nebo příslušnému orgánu činnému v trestním řízení;
 2. oznámí veškeré příslušné bezpečnostní problémy příslušnému místnímu úřadu;
 3. oznámí každou kvalifikovatelnou záležitost místnímu regulačnímu orgánu.
 

7. stížnosti týkající se více agentur

V některých případech přicházejí agentury třetích stran do styku se zranitelnými dospělými osobami nebo dětmi - například mohou být najaty PR a mediální agentury ke sdílení osobních příběhů z naší komunity. 
Všichni partneři a dodavatelé společnosti Movember jsou povinni:
 1. dodržovat ustanovení této politiky při svých jednáních s organizací Movember a naší komunitou;
 2. oznámit jakékoli podezření, že mohlo dojít, dochází nebo by mohlo dojít k incidentu;
 3. odpovědností zaměstnance společnosti Movember, který zaměstná třetí stranu, je předat odpovídající informace o této politice.
 

8. Ochrana soukromí a osobních údajů

Všechny osobní údaje, zvažované nebo zaznamenané, budou respektovat soukromí zúčastněných osob, pokud není ohrožena něčí bezpečnost. Movember bude chránit osobní údaje. Platí zde zásady ochrany osobních údajů organizace Movember.